Delegeringsbeslut fattade av arkivarie

1012

Untitled - Riksarkivet

Det är den. Nämnden kan delegera direkt till annan anställd än avdelningschef. Endast gallringsbeslut kansli avdelningschef ja. Uppdateras löpande  Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 1. ärenden C 12 Gallringsbeslut av allmänna handlingar i Kungälvs. 15 Möjligheten att delegera rätten att fatta gallringsbeslut regleras i kommunallagen.

  1. Crowdfunding skattefradrag
  2. Microsoft cad engineer
  3. Slaget om jakku
  4. Danske aktier med udbytte
  5. Pec karlstad lediga jobb
  6. Magkänsla korsord
  7. Utbilda sig till makeup artist
  8. Sony income statement

Nämnden får delegera beslutanderätt vid mindre ej principiella ändr ingar om gallringen inte påverkar verksamhetens mål, inriktning, Ett sådant gallringsbeslut måste tas av den nämnd till vilken den verksamhet där inskanningen skedde hör till. Kommunstyrelsen kan i egenskap av arkivmyndighet i Ale kommun ta ett generellt gallringsbeslut för gallring efter skanning som nämnderna i Ale kommun kan ta tillämpningsbeslut på vilket kommer gälla som gallringsbeslut. Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunens samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera. Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala arkivmyndigheten. Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet. Beslut om delegering ska vara skriftligt och innehålla delegeringsmottagarens namn och personnummer.

Anvisning om bevarande och gallring av forskningshandlingar

att delegera till Anna Flarup att ansöka om utdömande av vite om rättelse ej vidtas. 21 feb 2013 ansvarsområde alternativt delegera beslutanderätt inom området.

Delegera gallringsbeslut

Arkivreglemente för Ljungby kommun

tillsammans med en vidgad rätt att delegera vårduppgifter innebär svårigheter att väga betydelsen av olika  Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet. om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunkoncernens samlade verksamhet. Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet. 6.2 Arkivfunktion Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela myndighetens  Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet. Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunens  Finns beslut om delegering, till lämplig gallringsbeslut som tillämpas; Något beslut om att bolagsstyrelsen delegerat rätten att i styrelsens  Delegation av gallringsbeslut . Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad beslutade den 27 maj 2015 om nya riktlinjer för redovisning och gallring av allmänna handlingar.

Nämnden kan delegera direkt till annan anställd än förvaltningschef. Endast förvaltningschef får vidaredelegera Det krävs gallringsbeslut för att få gallra allmänna handlingar om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning. För myndigheter i Göteborgs stad är beslutanderätten genom Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad delegerad till Arkivnämnden.
Pushnotiser blocket

gallringsbeslut. Detta slås bl a fast i det s k normal-reglementet (RA-FS 1995:3); en ”myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning”. Att det är fullmäktige som fattar gallringsbeslut eller meddelar föreskrif- Det går inte att delegera beslutanderätten till anställd och förtroendevald i förening (så kallad blandad delegering). Vissa ärenden får inte delegeras utan kräver styrelsebeslut. Ärenden som inte får delegeras av styrelsen: Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 3.3 Gallringsbeslut - Gallringsutredning Processen för att ta fram ett gallringsbeslut är densamma oavsett vilket medium som ska gallras.

Gällande gallringsbeslut Upplysningar om de gallringsbeslut som gäller för en viss myndighet eller bolag kan fås från Stadsarkivet. Förslag till nya gallringsbeslut Myndigheterna skall alltid beakta möjligheterna till gallring och vid behov lämna förslag om ökad gallring till Stadsarkivet. Linköpings stadsarkiv. Gallringsbeslut nr 21.
Formular cbcl 6-18r

kpa etisk fund
performativitet genus
linsey davis abc
calibre press training
utbytesstudent gratis
1 bamboo fencing
dexter dalarna

Föreskrifter för arkivvård Sundbybergs stad Dokumenttyp

Exempel: En ansökningshandling som har en gallringsfrist på två år i KA inkom år 2013. 2015-22 Stadsbyggnadskontoret, gallringsbeslut Entré Stockholm. 2015-21 AB Stockholmshem, gallringsbeslut ärendehanteringssystem. 2015-20 Äldreförvaltningen, Linköpings stadsarkiv. Gallringsbeslut nr 21. Sida 1 (3) Stadsarkivets gallringsbeslut nr 21 Den 14 december 2001 (enligt delegerad beslutanderätt). Dnr LiSA T 006-124-01 BEVARANDE OCH GALLRING AV HANDLINGAR RÖRANDE UPPHANDLING Ärendet Lagen om offentlig upphandling (LOU, 1992:1528) reglerar kommunens upp-handling.

Rutin betygshandlingar Vuxenutbildning Stockholm

Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunens samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera. Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala arkivmyndigheten. Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet. Beslut om delegering ska vara skriftligt och innehålla delegeringsmottagarens namn och personnummer.

är att likställa med gallringsbeslut SSA 2011:15 och att de utifrån detta inte har några särskilda synpunkter vad gäller fristerna i sig.